Hva er målet med kunstterapi?

Formålet med psykoterapi kan være så mangt

De som beslutter å begynne i psykoterapi sliter med noe, ønsker å få det bedre. Så enkelt kan det oppsummeres. 

Men hva kan du forvente fra terapeutens side? Hva vil vedkommende?  Nedenfor er et utdrag fra min hovedoppgave 'Kunstterapiens kraft og muligheter' som sier noe om nettopp det.

I kunstterapi[42] er målet bedring for hele mennesket: kroppslig balanse og velvære, selvbevissthet og verdighet, sosialisering og tilhørighet, individuasjon og mening51.

Fra generisk perspektiv er det snakk om bedre livskvalitet og symptomlette43.

Forskning undersøker typisk tre effektmål: tilpasning til samfunnet, klientens ‘subjektive’ opplevelse og terapeutens vurdering av dennes utvikling og modenhet.

Psykodynamisk terapi søker å utvikle klientens personlighet mot bedre selvopplevelse, relasjonsmønster og mestring[40].

Når det gjelder traume, skam og dissosiasjon tilstrebes heling av sår, reduksjon av skam, samt bevisstgjøring og reintegrering av dissosierte deler.  

En personlig opplevelse av målet, når det oppnås

Jeg ser for meg målet som energisk flyt, en flytende, rytmisk balanse mellom indre og ytre liv.  I denne balansen er vi i kontakt med hele oss[41]. Vi lever i og med verden, innenfra fremfor fra omverdenens forventninger. Kreativ livskraft utfolder seg, uhindret av sosial hemming, og skaper et godt levd liv.

Flyten er det Oransje …

Carl Gustav Jungs formål

Dette resonnerer med Jung som sikter mot en sjelelig tilstand hvor intet lenger er forstenet eller gitt for alltid, en tilstand av bevegelse, forandring og tilblivelse (Grønkjær, 2010, s. 103).

På veien mot det store tilstandsmålet tilbyr Jung (Grønkjær, 2010, ss. 98-103) 4 stadier med hver sine delmål:

Vi bør også huske at formålet er fullstendighet fremfor fullkommenhet (Jung, 1935, s. 125)

Klienten og psykoterapeutens mål

Psykoterapeutens mål er ikke å hele klienten, men å støtte klienten i å kunne hele seg selv, slik at denne bedre kan mestre sitt liv og dets omstendigheter. For det trenger klienten gradvis å forbedre kontakten med sitt indre, ta tilbake projeksjoner, gjenopprette tillit til og utvikle egne ressurser, bearbeide traumer. Slik kan klienten oppnå bedre mental helse, lindre smerte, utvikle mer selvstendighet, økt selvaktelse, bedre relasjoner og bedre livskvalitet. Terapeuten bidrar ved å holde klientens projeksjon, analysere helheten og søke nyttige måter å bruke dette på. Terapeuten hjelper det ubevisste å få kontakt med klienten!

Og her er et mulig resultat!

Energisk kraft – en frydefull virvlende kvinne. Hun er mektig, kontrollert, livsglede og visdom

Nå har hun sagt sitt, nå vil hun danse!

 

 


Noter og litteratur

22Alternativloven: Lov om alternativ behandling av sykdom mv., Lovdata.no, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64 (publisert 2003, sist endret LOV-2015-06-19-59 fra 01.07.2015, LOV-2018-06-22-76) 

40 Mål: psykodynamisk langtidsterapi, Institutt for psykoterapi, https://instpsyk.no/psykoterapi/psykodynamisk-langtidsterapi (publiseringsdato ikke oppgitt)

41 Energisk livskraft: Will Davis, Functional analysis, https://www.functionalanalysis.org/ Functional analysis – teknikk for å gjenopprette organismens spontane bioenergetiske koordinering. Benytter blant annet bindevevs bioenergetiske egenskaper til å arbeide med livspulsens innovervendte krontraksjonsdel.  Enkelte karakteranalytikere, deriblant Per Harbitz, har innlemmet teknikken i sin praksis.  For meg beskriver Davis dette bedre enn W.Reich gjorde. Dette åpnet for økt klarhet i min egen forståelse av livsenergi som en flytende, sirkulerende kraft mellom det indre og det ytre.

42 Mål: Kunstterapi hører til under alternativloven22: ‘Kunstterapeuten ‘kan tilby behandling som lindrer eller demper symptomer på eller følger av alvorlige lidelser, eller bivirkninger av disse, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.  For alvorlige lidelser kan hun tilby behandling i samarbeid med eller samforståelse med klientens lege, eller når helse- og omsorgstjenesten ikke har helbredende eller lindrende behandling å tilby klienten’

43 Generiske mål: se Terje Tilden, Det nødvendige samvirket mellom spesifikke og generelle faktorer , Psykologtidsskriftet, https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2013/10/det-nodvendige-samvirket-mellom-spesifikke-og-generelle-faktorer (publisert okt 2013)

51V.Skov, Art Therapy: Prevention Against the Development of Depression (Ph.D. Afhandling), Institut for kunstterapi, https://kunstterapi.dk/videncenter/boeger/ (publisert Aalborg Universitet, 2013)

Bjarkli, L. (2021). KUNSTTERAPIENS KRAFT OG MULIGHETER. Bruk av kunstterapi som tilskudd til psykodynamisk samtaleterapi ved relasjonstraume, dissosiasjon og skam. Speciale - hovedoppgave i kunstterapi.

Grønkjær, P. (2010). Jungs analytiske psykologi. En introduktion. København: Hans Reitzels forlag.

Jung, C. G. (1935). Analytisk psykologi. Cappelen

 

-Utdrag fra hovedoppgave- speciale ‘Kunstterapiens Kraft og muligheter’. Også publisert som artikkel i Kunstterapiforeningens blad Rubin 1/2023. 


 Booke time? Bestill time her eller send meg en forespørsel

 

 

 

Close

50%

Totrinns påmelding

For deg som ønsker økt trivsel, livsglede, mening og mestring privat og på jobb.

Gå ikke glipp av kommende tilbud.  Meld deg på her for å få tilsendt nyhetsbrev med tips til motivasjon, inspirasjon og kunnskap, samt informasjon om kommende kurs, foredrag, og andre aktiviteter.  

PS: jeg sender et begrenset antall nyhetsbrev, og deler aldri din kontaktinformasjon.